The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

In Swedish: Ledigförklarar stipendium

Free-Photos from Pixabay

Stiftelsen för cancerforskning vid Onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset MAS

Ledigförklarar Stiftelsens stora stipendium
på 75 000 SEK för 2021

Stipendiet kan t ex användas som forskningsanslag, egen lön, utrustning, studieresa. Stipendiet kan inte användas för konferensresor.

Stipendiet utdelas till en person, företrädelsevis till yngre forskare. Stiftelsen vill uppmuntra ansökningar från personer med varierande bakgrund och inriktning. Behörig att söka är den som ”är anställd vid onkologiska kliniken samt den som vid institutionen för radiologi och fysiologi bedriver forskning inom ramen för dess verksamhet”. Med onkologiska kliniken vid UMAS avses i dag Malmö-delen av Skånes onkologiska klinik. Institutionen för radiologi och fysiologi är liktydigt med de nuvarande forskargrupperna för diagnostisk radiologi, klinisk fysiologi och medicinsk strålningsfysik inom ITM.

ANSÖKAN OM Stiftelsens stora stipendium från Stiftelsen för cancerforskning vid Onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset MAS, skickas till lars_e [dot] olsson [at] med [dot] lu [dot] se som en sammanslagen pdf-fil senast den 11 November 2021 kl 18.00. Pappersversion emottages inte.

Ansökan kan skrivas på antingen svenska eller engelska och vara högst 4 sidor lång.

En kortfattad sammanfattning av forskningsprogrammet skall anges på sid. 2.

Sökandens motivering och budget skall i sin helhet rymmas på sidorna 3 och 4.

För ograduerad sökande, doktorand eller post doc bifogas ett kort handledarintyg som styrker ansökan.

Följande skall bifogas ansökan      
Kort CV på högst 2 sidor
Publikationslista för de senaste 5 åren
Eventuella intyg som styrker ansökan (ex handledarintyg, inbjudan etc)

 

Sökande:…………………………………………………………………………………………………………………

 

Befattning:………………………………………………………………………………………………………………

 

Institution/klinik:…………………………………………………………………..

Kostnadsställe:…………………………..

 

Email:……………………………………………………………………….

Tel:…………………………………………..

 

Projektets titel (max 20 ord):